Общи Условия на кампанията „Качи рецепта и спечели награда“

 

1.     ОРГАНИЗАТОР:

   ОРГАНИЗАТОР на КАМПАНИЯТА с името „Качи рецепта и спечели награда“ (по-нататък в текста „КАМПАНИЯТА“) е РЕЦЕПТОР ЕООД, ЕИК: 206490965, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”. Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в КАМПАНИЯТА. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да поправя или изменя ПРАВИЛАТА, като обявява поправките или измененията публично във сайта си: www.instachef.net

   ОРГАНИЗАТОРЪТ може да променя Официалните правила, като промените влизат в сила след общодостъпното им оповестяване им на www.instachef.net

   1.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ може да прекрати Томболата в случай на, форсмажорни обстоятелства непреодолима сила,“локдаун“ или технически пречки извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА, при които сайта www.instachef.net не може да функционира нормално. 

 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

   КАМПАНИЯТА не е обвързана с покупка

   КАМПАНИЯТА е отворена за участие за всички потребители, които се регистрират в сайта на ОРГАНИЗАТОРА (www.instachef.net) и качат поне една рецепта в периода на КАМПАНИЯТА (наричани по-нататък „УЧАСТНИЦИ“).

                     В КАМПАНИЯТА НЕ могат да участват лица, работещи за ОРГАНИЗАТОРА, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

                     В КАМПАНИЯТА НЕ могат да участват лица под 18г възраст.

 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА се провежда в периода от 30.04.2022 до 23:59 часа на 28.05.2022 година.

 

4. МЕХАНИЗЪМ

   КАМПАНИЯТА не е обвързана с покупка

   В КАМПАНИЯТА ще участват всички физически лица, които се регистрират в сайта www.instachef.netи качат поне 1 рецепта в периода от 20.04.2022 до 23:59 часа на 22.05.2022 година. Победителите ще бъдат оповестени с пост във фейсбук страницата на Instachef, както и на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА.

   Всеки потребител участва в КАМПАНИЯТА с всичките си рецепти, качени в 20.04.2022 до 23:59 часа на 22.05.2022 година.

   Победителят ще бъде изтеглен на томболен принцип най-късно на 29.05.2022г, заедно с 2 резервни победителя

 

5. НАГРАЖДАВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

   От УЧАСТНИЦИТЕ в КАМПАНИЯТА на томболен принцип ще бъдат изтеглени 1 победител и 2-ма резервни победителя (Резервен победител 1 и резервен победител 2)

   ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лично спечелилите УЧАСТНИЦИ чрез имейла, с който са се регистрирали в срок от 3 работни дни след датата на изтегляне.

   За да получи наградата си, печелившият УЧАСТНИК следва да предостави своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка в срок от 5 работни дни след уведомяването му.

   Ако Победителят в КАМПАНИЯТА не отговаря на посочения имейл в регистрацията си и ОРГАНИЗАТОРЪТ не успява да се свърже с Победителя до 5 календарни дни и съответно няма как да изпрати наградата, то наградата се присъжда на Резервен победител 1. Ако и Резервен победител 1 не отговаря на имейлите на ОРГАНИЗАТОРА и не изпраща адрес, на който да бъде изпратена наградата – наградата се присъжда на Резервен победител 2.

   ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за грешно подадени данни или вреди причинени от грешно подадени данни.

 

 

6. НАГРАДИ

   1 брой Чопър Gorenje S 500BK (500W)

   Победителят ще бъде ЕДИН на брой, като спечелилият предметната награда ще има възможност да я получи чрез куриер.

   УЧАСТНИЦИТЕ в КАМПАНИЯТА нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези ПРАВИЛА. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги.

   Всички УЧАСТНИЦИ поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

 

 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените лични данни при регистрирането на профил в сайта на ОРГАНИЗАТОРА ще бъдат обработвани от „Рецептор“ ЕООД с цел осигуряване на достъп до услугите на сайта, качване на рецепти, регистрация за участие, изпращане на новини за кампанията и резултатите от нея, осъществяване на контакт за връчване на наградата, както и за изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи докато не решите да изтриете профила си. С регистрацията си за участие давате Вашето съгласие за обработка на посочените лични данни за посочените в тези ПРАВИЛА цели и срокове.

 

8. РАЗНИ

   Всеки УЧАСТНИК в КАМПАНИЯТА се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в КАМПАНИЯТА, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на корпоративния сайт на дружеството и в социалните мрежи на ОРГАНИЗАТОРА с цел обявяване на печелившите в КАМПАНИЯТА.

                     ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да се дължат на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

   С регистрирането си в сайта, УЧАСТНИКЪТ потвърждава, че се е запознал и приема тези ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.

 

 

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва общите условия в хода на играта, като новите правила влизат в сила от датата на промяна и ще бъдат публикувани на www.instachef.net

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. Прочетете повече...